مشاور آماده گفتگو با شما است

خاک باغچه

خاک از ذراتی تشکیل شده است که از نظر اندازه شامل شن،لای(سلیت) و رس می باشد. موفقیت یک باغچه ارگانیک به خاک آن بستگی دارد، تفاوت زیادی بین خاک خوب و نامرغوب وجود دارد. تفاوت خاک کشاورزی و خاک معمولی در وجود مواد آلی در خاک کشاورزی است که خاکهای معمولی از این نظر فقیر هستند و دوم جنس خاک از نظر دانه بندی است که این مورد در نگهداری آب و همچنین حرکت ریشه گیاه تآثیر مستقیم دارد. در نتیجه می توان اینگونه گفت که خاک کشاورزی یا خاک باغچه، مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تجزیه و تخریب سنگها بوجود آمده اند.