مشاور آماده گفتگو با شما است

ساب بیس یا زیراساس

معمولاً اولین قشر است که روی بستر آماده شده روسازی راه قرار میگیرد زیر اساس است.
عملکرد زیراساس، تعدیل فشارهای وارده از قشرهای بالایروسازی در انتقال به بستر راه است، به طوری که تنشهای ایجاد شده سبب نشست و یا تغییر شکل غیرمجاز بستر نشود، با تغییرضخامت زیراساس میتوان فشار وارده بر سطح بستر روسازی راه را تنظیم کرد .قشر زیراساس باید بتواند ها آب ی سطحی و یا یها آب نفوذی شانه راه و با ها آب ی تراوشی را به نهرهای خارج جسم راه هدایت کند.