مشاور آماده گفتگو با شما است

بیس یا اساس

قشر اساس دومین قشر روسازی راه است و عملکرد آن، تعدیل بارهای وارده از قشرهای بالاتر روسازی در انتقال به قشر زیراساس استبه طوریکه تنش مجاز وارده، سبب نشست و یا تغییر شکل غیرمجاز آن نشود. قشر اساس دارای خاصیت تراوایی بیشتری نسبت بهقشر زیراساس میباشد.

انواع بیس یا اساس راه

با توجه به نوع زمین و شرایط جوی و مصالح موجود در محل و میزان بار وارده و تعداد آمد و شد و همچنین وضع اقتصادی از انواعاساس به شرح ذیل میتوان استفاده نمود
  • اساس شن و ماسهای شکسته
  • اساس سنگ کوهی شکسته و یا قلوهسنگ شکسته
  • اساس ماکادامی