مشاور آماده گفتگو با شما است

راکفیلد

راکفیل دارای حداقل 15 درصد مصالح سنگی و طبق نشریه 101 از راکفیل میتوان با رعایت حداکثر ضخامت هر لایه خاکریزی،به ضخامت یک متر زیر یستر روسازی (سابگرید)استفاده کرد. ارجاع به نشریه 101: 2-2-8-2سنگریزی(Rock Fills) سنگریزی شامل مصرف مصالحی است که بیش از ١۵ درصد حجم آنرا قطعات و سنگدانه های بزرگتر از ١۵ سانتیمتر تشکیل می دهد . این مصالح که از برشها و پی کن ی های سنگی ب ه دست می آید نباید تجزیه پذیر بوده و به مرور زمان به مصالح ریزدانه تبدیل شوند . سنگهای گچی، گل سنگها (Marl) ، شیست و شیل که تدریجًا تجزیه و خرد می شوند برای سنگریزی مناسب نیستند. سنگریزی فقط با تصویب دستگاه نظارت انجام می گیرد . مصالح مناسب جهت این عملیات باید از برشهای سنگی تأمین شود . چنانچه پیمانکار پیش بینیهای لازم را در این مورد ننماید و در نتیجه برای ساختمان خاکر یزی استفاده از مصالح قرضه لازم شود، هزینه تأمین و تهیه مصالح قرضه به عهده پیمانکار می باشد. سنگریزی باید در لایه های موازی خط پروژه و با ضخامتهای معین احداث شده و حداکثر به ترازی خاتمه یابد که تا رقوم نهایی خاکریز (بستر روسازی راه ) یک متر و پنج سانت و یا بیشتر فاصله داشته باشد . به عبارت دیگر چنانچه ارتفاع خاکریز حدود یک متر و پنج سانتیمتر و یا کمتر باشد نمی توان از سنگریزی استفاده کرد و باید عملیات خاکریزی را به طریق معمولی، مطابق بند 2-8-2-1 انجام داد. ضخامت لای ه های خاکریز سنگی بر اساس حجم تشکیل دهنده قطعات بزرگتر از ١۵ سانتیمتر به شرح زیر است. الف: چنانچه حجم قطعات سنگی که بزرگترین اندازه آن بیشتر از ١۵ سانتیمتر است متجاوز از ۵٠ درصد حجم مصالح خاکریز را تشکیل دهد ضخامت لایه نکوبیده آن، حداکثر معادل بزرگترین بعد قطعات تشکیل دهنده مصالح خاکریز سنگی خواهد بود. ب: چنانچه حجم قطعات س نگی که بزرگترین اندازه آن بیشتر از ١۵ سانتیمتر است بین ٢۵ ت ا ۵٠ درصد حجم کل مصالح را تشکیل دهد، ضخامت لایه نکوبیده آن نباید از ۶٠ سانتیمتر تجاوز نماید، ضمن آنکه ضخامت این لایه نیز نباید بیش از بزرگترین اندازه قطعات سنگی تشکیل دهنده مصالح باشد. از دو معیار ذکر شده، هر کدام ضخامت کمتری را به دست دهد باید آنرا به کار بست. پ: چنانچه حجم قطعات سنگی که بزرگترین اندازه آن بیشتر از ١۵ سانتیمتر است، ٢۵ درصد و یا کمتر از حجم کل مصالح باشد ضخامت لایه نکوبیده آن نباید از ٣٠ سانتیمتر تجاوز کند. در هر لایه خاکریز سنگی ص رف نظر از ضخامت لایه، و بلافاصله پس از پخش، باید فواصل بین قطعات سنگی را با مصالح خاکی ریزدانه پر کرد . تنها بعد از پر کردن فضای بین قطعات می توان اقدام به کوبیدن و تراکم آن لایه نمود، تا احتمال هیچ گونه نشست وجود نداشته باشد.