مشاور آماده گفتگو با شما است

نمک شیلاتی 1.2 تا 1.7 میلی متر

دانه های نمک با اندازه حدوداً بزرگتر از يک دانه نخود و كوچكتر از يک گردو، نمک شيلاتی نامگذاری شده است. دليل اين نامگذاری كاربرد عمده اين سايز از دانه بندی در صنعت شيلات و گندزدائی است كه البته اين تنها يكی از موارد مصرف نمک شيلاتی است.

موارد مصرف

صنایع شیلات – اسید سازی – دباغی – تصفیه آب و …