مشاور آماده گفتگو با شما است

استفاده از نمک در آبزیان

ایجاد شده در : پنجشنبه , 1396/04/01   تعداد بازدید 

استفاده از نمک در آبزیان

نمک، با نام کلرید سدیم یا نمک طعام نیزشناخته می شود و دارای کاربردهای بالقوه زیادی در صنایع ماهی است. نمک در کنترل  برخی انگل ها بهطور موثر عمل کرده ، به حداقل می رسد استرس اسمورولوژلاتوری(توضیحات تکمیلی در پایان ترجمه.م) در طول حمل ونقل و جلوگیری از متهموگلوبین(توضیحات تکمیلی در پایان ترجمه.م) (بیماری خون قهوه ای) در کت فیش.این در حالی است که اداره غذا و دارو (FDA)استفاده از نمک در حیوانات آبزی را تایید نکرده است، FDAاستفاده از نمک در آبزی پروری را بدلیل کمبود نظارتی در ساخت نمک تائید نمی کند.منظوربرای استفاده از نمک درتنظیم کنترل شوری نیست.

نمک چیست

نمک اصطلاح عمومی است که اعمال شده به جزء یونی یا مواد معدنی که در آب موجود است.همه آبها به جز آب مقطر یا دیونیزه ،حاوی مقداری نمک است..مواد معدنی موجود در آب، عملکردهای مهم فیزیولوژیکی بسیاری در ماهی ، دارند. بهمین دلیل، نباید ماهی در آب ۱۰۰۰ درصد مقطر یا آب دیونیزه نگهداری شود.اگرچه آب دریا از نمک های مختلف تشکیل شده است اما کلرید سدیم، یکی از مواد غالباست. حیوانات دریایی باید در محلول آب شور که حاویریز مغذی هایی که در آب دریا یافت می شود، نگهداری شوند. تعدادی از محصولات تجاریحاوی این مواد مغذی هستند. ازآنجا که عناصر کم مصرف موجود در نمک دریا برای بقای ماهی های آب شیرین حیاتی میباشند ،می توان از نمک یونیزه یا سنگ نمک (مناسب برای مصرف توسط انسان یا دام) در”درمان” استفاده کرد.

غلظت نمک

اثرات نمک در ماهی در هر دو غلظت نمک و مدتزمان قرار گرفتن در معرض تعیین می شود. آب دریا حاوی ۳ درصد نمک با وزن، این است که معادل ۳۰ قسمت در هزار (PPT) ویا ۳۰،۰۰۰ قسمت در میلیون (PPM) است. برخی از هجوم انگلی ماهی های آب شیرین ممکناست به طور موثر توسط ماهی فرو بردن در محلول آب دریا به مدت ۳۰ ثانیه تا ۱۰دقیقه، بسته به گونه حذف شده است. برای از بین بردن برخی از انگل های آب شیرین به عنوان یک حمام برای چندساعت می توان از یک محلول ضعیف تر حاوی ۰٫۵ تا ۱٫۰ درصد نمک می توان استفاده کرد منظورافزایش تولید موکوس و تنظیم اسمزی در ماهی های آب شیرین در طول حمل و نقل می توان از غلظت ۰٫۳ تا ۰٫۱ درصد نمک استفاده کرد. برای کنترل متوماگلوبین دربرخی از گونه های ماهی های آب شیرین میتوان از دوزهای بسیار ضعیف تر در درمان نمک، بر حسب اندازه گیریppm ، استفاده کرد.

استفاده از نمک به عنوان یک انگل کش

مقادیر مناسب از نمک در کنترل پروتوزوآها ،روی آبشش و پوستماهی ، می تواند مریضی را کنترل نماید. با این حال در بسیاری ازموارد ،چنانچه بیش از حد دوز نمک استفاده شود، درمان بیهوده و بی اثر خواهد بود. برایتعیین غلظت نمک مناسب ،مدت زمان درمان بسیار مهم است.استفاده از ۳ درصد نمک میتواند انگلهای تک یاخته ای پوست، آبشش هاو باله های ماهی های آب شیرین را درمان و مخاط را افزایش دهد. بسته به گونه انواع ماهیان(تحمل ماهیان)، ماهیاز ۳۰ ثانیه تا ۱۰ دقیقه در محلول ۳ درصد نمک می تواند حمام داده شود. به طور کلی، ماهی باید تا زمانی که تعادلش را از دست می دهد در محلول نمک باقی  بماند. هنگامی که این اتفاق افتاد، (بی تعادلی ماهی) بایدبه سرعت از محلول نمک خارج و در آب تمیز قرار بگیرد. از آنجا که بعضی از گونه ها (به ویژه، برخی ازتتراها) نمک را تحمل نمی کنند،می بایست قبل از اینکه تعداد زیادی از این ماهی هادرمان گردند،از روش سنجش (تست برای تعیین غلظت امن) استفاده کرد..همانند غوطه ور سازیماهیان آبشور در آب شیرین است با فرو بردن ماهی های آبشور در آب شیرین موثر خواهدبود در از بین بردن سطوح خارجی ماهی. ماهی های آبشور در آب تازه باید برای بیش از ۱۰ دقیقه باقیمانده است، سپس به یک محیط تمیز آب دریا بازگردانده شده است.اگر فرو بردن عملی نباشد(حمام نمک کوتاه مدت.م)، ماهی آب شیرین ممکن است در آب شور(به عنوان مثال، ۱ درصد نمک) به مدت ۳۰ دقیقه تا چند ساعت قرار داده شود.این روش شیبه همان اثرات آب شور(حمام نمک کوتاه مدت.م.) است که انگل های خارجی (تکیاخته) را حذف و تولید مخاط را افزایش میدهد. این برای ماهیی که در دوره نقاهت و بعد از زخمهای پوستی نیزمی باشد، سودمند است. نهایتاً، برای از بین بردن تک سلولی پروتوزوآهابه عنوان یک درمان دائم در سیستم آکواریوم، استفاده از ۰٫۰۱ تا ۰٫۲ درصد نمک،روشمناسبی می باشد. بیشتر ماهی ها می تواند در طولانی مدت در معرضاین غلظت نمک قرار گرفته و آن را تحمل نمایند، با این حال، ماهی ها تترا را نمیتوان در این غلظت نمک، برای مدت طولانی،نگهداری نمود.

استفاده از نمک در زمان حمل و نقل ماهی

در زمان حمل و نقل ماهی های آب شیرین به دلیل انرژی اضافی برای تنظیم اسمزی (تعادل آب)نیاز به محلول نمک در آب است. ماهی های آب شیرین به دلیل نفوذ آب از طریق آبشش ها و افزایش جریان خون درطی حمل ونقل، آب شدیداً هیدراته شده و برای جبران این عدم تعادل آب،ماهی بیش از حد، آب راتوسط آبشش های خود پمپ می کند.افزایش غلظت نمک آب در زمان حمل و نقل ،می تواند مانعاز این انجام این فرآیند گردیده، و موجب می شود ماهی انرژی کمتری هدر دهد.برای به حداقل رساندن استرس می توان از نمک برای افزایش شوری از ۰٫۱ تا ۰٫۳درصد (۱،۰۰۰ تا ۳،۰۰۰ ppm، ۳٫۸-۱۱٫۴ گرم )، در طول حمل و نقل به آب اضافه نمود.
اگر ماهی از یک سایت به سایت دیگری منتقل میشود – برای مثال، از یک برکه به مخازن کوچکتر یا VATS(تانک خانگی یا همان آکواریوم. م.)می توان بهآب نمک اضافه نمود. یک راه آسان برای انجام این کار (آب به آب کردن ماهی م.)اضافهکردن مقدار کمی از آب به مخزن ماهی و سپس افزایش نمک با محلول ۳ درصد (۳۰ PPT یا۳۰،۰۰۰ ppm) و برای هنگامی که ماهی جدید به تانک اضافهشده است ظرفی دیگر را پر آب کرده و باتوجه به اینکه غلظت نمک بالای بوده ماهی را در این ظرف با غلظت پایین تر نمک قرار دهید تا ثباتی در تنظیم اسمزی و افزایش مخاط پوشش پوست ماهی بوجودآمده و کمترین آسیب در طول حمل و نقل به ماهی وارد گردد.
استفاده از نمک برای پیشگیری و درمان بیماری خون قهوه ای
ماهی های آب شیرین، به خصوص کت فیشها، مستعدابتلا به بیماری خون قهوه ای هستند ، که با تجمع نیتریت (۲N0( درآب می باشد.اگر چه اغلب مطالعات انجام شده بر روی بیماریخون قهوه ای، به عنوان یک مدل از کت فیش استفاده شده است، بسیاری از گونه های آبشیرین دیگر نیز مستعد ابتلا به این بیماری هستند.بحث سمیت نیتریت در انتشار IFAS بصورت جداگانه و مفصل ارائه شده است. یک بخش کوچک استفاده از نمک برای پیشگیری ودرمان بیماری خون قهوه ای است.
از مولفه های مهم دربیماری خون قهوه ای کلرید (CL) بخشی از مولکول نمک (کلریدسدیم) است.بهمین دلیل، یک آزمایش برای اندازه گیری غلظت کلرید با واحدp.p.m باید از هیدرومتر یا شوری سنج برای اندازهگیری شوری استفاده کرد.
برای جلوگیری از سمیت نیتریت در میان کت فیش در استخرحداقل غلظت کلرید p.p.m20 توصیه می شود.بیشتر اوقات آب استخر حاوی حداقل p.pm20 کلر می باشد اما با این حال، نمک باید به استخر حاوی کمتر از p.p.m 20 کلر ، به منظور افزایش غلظتکلرید را به سطح مورد نظر ( جدول ۱ را ببینید). اضافه شود برای هر هکتار پااز آب در استخر (۱ سطح هکتار، ۱ پا عمیق = ۴۳،۵۶۰ فوت ۳)، ۴٫۵ پوند نمکمی افزاید: از ۱ ppm کلرید.
نمک برای به حداقل رساندن مرگ و میر و تسهیلبهبود ماهیی که دچار بیماری خون قهوه ای شده ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.برای کنترل این بیماری برای هر قسمت نیتریت، p.p.m6 کلرید باید مورد استفاده قرار گیرد است. همانطور که قبلا توضیح داده شد، تهیه کنندهباید غلظت کلرید مورد نیاز، تعیین اضافه کردن ۴٫۵ پوند نمک در هر فوت جریب آب برایهر یک از کلر برگ در دقیقه – مورد نیاز.


تعداد بازدید  7231   آخرین تغییر 1 تير , 1396